02 205 703 40
sk
Menu

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE O POUKAZ NA ZÁJAZD OD SPOLOČNOSTI INVIA


Dátum:10.8.2020

1. USPORIADATEĽ

1.1 Usporiadateľom súťaže je Astratex, s. r. o., spoločnosť so sídlom Na Maninách 315/4, 170 00 Praha 7, IČO: 25944355, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, pod sp. zn. 163465 C (ďalej len „ASTRATEX“).
 

2. MIESTO KONANIA A PRIEBEH SÚŤAŽE

2.1 Súťaž prebieha od 10. 8. 2020 do 23. 8. 2020. Po ukončení súťažného obdobia vyžrebuje usporiadateľ jedného zo zákazníkov usporiadateľa, ktorý si v uplynulom súťažnom období zakúpil u usporiadateľa ľubovoľný komplet plaviek (jednodielne, pri dvojdielnych plavkách oba diely) a pred dokončením objednávky potvrdil v nákupnom košíku súhlas so zapojením do súťaže o zájazd od spoločnosti Invia cz, a. s. Výherca súťaže bude o svojej výhre vyrozumený prostredníctvom kontaktu oznámenom usporiadateľovi pri odoslaní objednávky. Pseudonymizované meno výhercu bude zobrazené tiež na súťažnej stránke Ako vyhrať poukaz od spoločnosti Invia
 

3. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE

3.1 Súťažiacim sa môže stať každý zákazník e-shopu Astratex.sk, ktorý si počas trvania súťaže zakúpi ľubovoľný komplet plaviek (jednodielne, pri dvojdielnych plavkách oba diely) a v súlade s týmito pravidlami potvrdí svoju účasť v súťaži (ďalej len „Súťažiaci“). Zo súťaže budú vyradení tí Súťažiaci, ktorí nesplnia požadované podmienky súťaže, konajúci v rozpore s pravidlami alebo dobrými mravmi. Ak sa ukáže, že sa tento Súťažiaci aj napriek uvedenému stal výhercom, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytol, nevznikne mu nárok na výhru.
 

4. PODMIENKY A REGISTRÁCIA DO SÚŤAŽE

4.1 Podmienkou pre účasť v súťaži je udelenie súhlasu s registráciou e-mailovej adresy Súťažiaceho na odber služby marketingového newsletteru ASTRATEX, t. j. ponúkania produktov a služieb vrátane zasielania personalizovaných obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti a ďalej potvrdenie zoznámenia sa s pravidlami súťaže a podmienkami ochrany osobných údajov.
 

5. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1 Osobné údaje poskytnuté spoločnosti ASTRATEX v rámci registrácie do súťaže webovým formulárom spracováva ASTRATEX ako správca výlučne na účely realizácie súťaže a ochrany právnych nárokov z účasti v súťaži po dobu nevyhnutne potrebnú pre naplnenie týchto účelov. Zákonným dôvodom pre spracovanie je plnenie zmluvných povinností a ochrana oprávnených záujmov ASTRATEX. Oprávnenými záujmami sú najmä výkon a ochrana právnych nárokov. Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov nájde Súťažiaci na webových stránkach ASTRATEX https://www.astratex.sk/ochrana-osobnych-udajov/.
 

6. ZMENA PODMIENOK SÚŤAŽE A UKONČENIE SÚŤAŽE

6.1 ASTRATEX si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho oznámenia a bez náhrady podmienky súťaže kedykoľvek jednostranne zmeniť, súťaž odložiť, skrátiť, prerušiť alebo zrušiť.
 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Na výhru nie je právny nárok a výhra nie je právne vymáhateľná. Nárok na výhru nemožno previesť na inú osobu. Súťažiaci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné alebo iné alternatívne plnenie. ASTRATEX si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru cenou obdobného typu a zodpovedajúcich hodnôt a meniť podmienky odovzdania výhry v prípade, že výhra nebude poskytnutá tak, aby mohla byť Súťažiacemu odovzdaná v súlade s týmito pravidlami. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže alebo vznikli v súvislosti s ňou, budú riešené rozhodnutím ASTRATEX.
 
7.2 Účasťou v súťaži Súťažiaci súhlasí s podmienkami a pravidlami súťaže a potvrdzuje, že mal možnosť sa zoznámiť s podmienkami ochrany osobných údajov.