Magazín Výmena a vrátenie

Váš košík je prázdny

A to je veľká škoda. Pridajte si niečo z Obľúbených alebo omrknite naše Novinky.

Všeobecné obchodné podmienky vernostného programu Astratex klub


Dátum:4.5.2021

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky vernostného programu Astratex klub (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti súvisiace s členstvom vo vernostnom programe Astratex klub.
 2. Zmyslom a účelom vernostného programu Astratex klub je poskytovanie nadštandardných výhod pre všetkých stálych zákazníkov internetového obchodu Astratex.sk, spočívajúcich najmä v možnosti získania odmeny či peňažného bonusu a ďalších výhod.
 3. Vernostný program Astratex klub je ponúkaný iba konkrétnym fyzickým osobám, a to pre osobné potreby. Nie je dostupný právnickým osobám, spoločnostiam, klubom, asociáciám a združeniam.
 4. Tieto VOP sú platné od 11. 6. 2024.


II. Definícia pojmov

 1. E-shop – internetový obchod na adrese www.astratex.sk
 2. Predávajúci – obchodná spoločnosť ASTRATEX a.s., zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel B, vložka 27623, so sídlom: Na Maninách 315/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, identifikačné číslo: 25944355, zastúpená Ing. Miroslavom Tesařom, riaditeľom spoločnosti. Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom e-shopu.
 3. Spotrebiteľ – je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára kúpnu zmluvu alebo jedná o kúpnej zmluve.
 4. Podnikateľ – ASTRATEX neumožňuje predaj na IČ ani registráciu do klubu pod IČ.
 5. Kupujúci – akýkoľvek zákazník Predávajúceho – fyzická osoba staršia ako osemnásť (18) rokov, či akákoľvek právnická osoba.
 6. Astratex Klub – vernostný program (podmienený Registráciou – viď nižšie), prostredníctvom ktorého môžu byť Kupujúcemu prideľované bonusy a špeciálne odmeny vo forme zľavy alebo Kreditov – cashback. Podrobné podmienky programu sú uvedené v sekcii III.
 7. Registrácia – možnosť Kupujúceho vytvoriť si v e-shope vlastný účet a spolu s ním tak vytvoriť Profil Kupujúceho (Ďalej len „Zákaznícky účet"). V Zákazníckom účte sú potom uchovávané informácie o Kupujúcom (ako povinné sú najmä e-mailová adresa, meno, priezvisko, adresa doručenia a fakturačná adresa, informácie o objednávkach, výmenách a vratkách), prípadne ďalšie nepovinné údaje, ktoré Kupujúci sám dobrovoľne o sebe poskytne (napríklad fotografie či dátum narodenia). Kupujúci má možnosť svoj Zákaznícky účet kedykoľvek zrušiť. Viac v sekcii Registrácia.
 8. Registrovaný Kupujúci – Kupujúci, ktorý si vytvoril a kompletne dokončil Registráciu v e-shope Predávajúceho. Registrovaný kupujúci môže byť výhradne Spotrebiteľ nie Podnikateľ.
 9. Kúpna zmluva – zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom e-shopu, ktorej predmetom je kúpa tovaru.
 10. Tovar – veci alebo služby, ktoré Predávajúci ponúka na predaj prostredníctvom e-shopu.
 11. Kredity – registrovaný Kupujúci získava za svoje nákupy na e-shope Predávajúceho, vytvorené pod Registráciou aj Kredity za nákup (ďalej len „Kredit – cashback“), prípadne môže v rámci svojho Zákazníckeho účtu disponovať aj Kreditmi finančnými (ďalej len „Kredit finančný“) získanými tak, že Registrovaný kupujúci zvolí vrátenie peňazí za vrátený tovar vyplatením čiastky späť na Zákaznícky účet vo forme Kreditov finančných.
 12. Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. ČR, občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.


III. Registrácia Kupujúceho – členstvo v Astratex klube

 1. Proces Registrácie Kupujúceho
  1. Registrácia prebieha tak, že Kupujúci riadne vyplní elektronický registračný formulár (bez vyplnenia polí označených ako „povinné“ nie je registrácia možná). Dokončením Registrácie Kupujúci potvrdzuje, že všetky ním uvedené údaje vo formulári sú pravdivé. Predávajúci si vyhradzuje právo na odmietnutie Registrácie, ak sa ukáže, že údaje vyplnené Kupujúcim v poliach označených ako „povinné“ sú nesprávne či nepravdivé.
  2. Po vyplnení registračného formulára, potvrdení správnosti zadaných údajov Kupujúceho a po ich úspešnej kontrole zo strany Predávajúceho, bude Kupujúcemu na ním zadanú e-mailovú adresu odoslaný potvrdzujúci e-mail s aktivačným odkazom. Zadaním aktivačného odkazu do ľubovoľného webového prehliadača dokončí Kupujúci proces Registrácie a Predávajúcim mu bude sprístupnený jeho osobný Zákaznícky účet registrovaného Kupujúceho (ďalej len „Zákaznícky účet“).
  3. Ak nedokončí Kupujúci Registráciu najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní od doručenia e-mailu s aktivačným odkazom, bude proces Registrácie Kupujúceho ukončený, pričom údaje Kupujúcim uvedené v registračnom formulári nebudú Predávajúcim ďalej evidované či inak spracovávané – Predávajúci v súlade so všeobecne záväznou právnou úpravou zaistí ich odstránenie zo svojho systému.
  4. Registrovaný Kupujúci sa zaväzuje informovať Predávajúceho o akejkoľvek zmene údajov, ktoré uviedol pri Registrácii, a túto zmenu bez odkladu vykonať v registračných údajoch vo svojom Zákazníckom účte.
  5. Prístup k Zákazníckemu účtu je vykonávaný cez webové stránky e-shopu, a je zabezpečený jedinečným užívateľským menom (e-mailom) a heslom zadaným registrovaným Kupujúcim. Registrovaný Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho Zákazníckeho účtu, chrániť ho pred zneužitím a neumožniť využívanie svojho Zákazníckeho účtu tretím osobám.
  6. Registrovaný Kupujúci berie na vedomie, že Zákaznícky účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 2. Získanie Kreditov – cashback registrovaným Kupujúcim za nákup
  1. Registrovaný Kupujúci získava v nadväznosti na ním realizované nákupy podľa Kúpnych zmlúv Kredity ¬– cashback (viažuci sa na výšku kúpnej ceny za zakúpený a zaplatený Tovar, po odpočítaní prípadne poskytnutých zliav, zakúpených darčekových poukazov a nákladov na dopravu a zakúpených extra služieb), vždy podľa podmienok uvedených pri konkrétnom Tovare, ktorý od Predávajúceho zakúpi, v čase uzavretia Kúpnej zmluvy. Po uzavretí Kúpnej zmluvy a odoslaní Tovaru Predávajúci informuje v rámci Zákazníckeho účtu registrovaného Kupujúceho o pridelení Kreditov – cashback, ktoré je registrovaný Kupujúci oprávnený využiť na čerpanie výhod a benefitov až po ich aktivácii, ku ktorej Predávajúci pristúpi v deň nasledujúci po dni, v ktorom uplynie doba, v ktorej je registrovaný Kupujúci oprávnený od uzatvorenej Kúpnej zmluvy odstúpiť – viď Lehota na výmenu a vrátenie – bod II VOP. Platnosť pridelených Kreditov – cashback, pokiaľ tieto nebudú využité spôsobom uvedeným vo VOP, je obmedzená na dobu určitú od ich získania, ktorá je špecifikovaná nižšie (po vypršaní ich platnosti sa na ne nebude ďalej prihliadať). Pokiaľ registrovaný Kupujúci využije svoje právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy uzatvorenej dištančným spôsobom, Kredity – cashback pridelené za zakúpenie vráteného Tovaru nebudú aktivované a Predávajúcim bude zrušené ich pridelenie.
  2. V prípade, že registrovaný Kupujúci po dohode s Predávajúcim podľa ním stanovených podmienok po uzavretí Kúpnej zmluvy požiada o vrátenie Tovaru a jeho výmenu za iný, pre pridelenie Kreditov – cashback sú rozhodné podmienky, ktoré platia pre novú Kúpnu zmluvu.
  3. Registrovanému Kupujúcemu uzavretím Kúpnej zmluvy nevzniká voči Predávajúcemu nárok na pridelenie či aktiváciu Kreditov – cashback. Predávajúci je najmä oprávnený odmietnuť prideliť či aktivovať mu Kredity – cashback za uzavretú Kúpnu zmluvu v prípade, že registrovaný Kupujúci nie je pri jej uzatváraní riadne prihlásený do Registrácie (viď vyššie) Predávajúceho, či v prípade, že registrovaný Kupujúci koná pri uzavretí Kúpnej zmluvy v rozpore s dobrými mravmi.
  4. Predávajúci informuje registrovaného Kupujúceho o aktuálnom stave Kreditov – cashback v rámci Zákazníckeho účtu a to ako aktuálny stav, tak aj históriu čerpania. Zároveň v rámci Zákazníckeho účtu má registrovaný Kupujúci prehľad o aktuálnom stave a histórii Kreditov finančných.


IV. Výhody pre Registrovaných kupujúcich

 1. Za každú začatú jednu (1) jednotku meny, v ktorej je účtovaná kúpna cena Tovaru podľa Kúpnej zmluvy, sa registrovanému Kupujúcemu pripočíta 0,08 Kreditov – cashback.
 2. Kredity – cashback získa Registrovaný kupujúci za každý produkt, ktorý si po prihlásení zakúpi a ponechá. Pripočítajú sa po uplynutí Lehoty na výmenu a vrátenie, pokiaľ nie je v Kúpnej zmluve dohodnuté inak – napríklad zakúpením extra služby na dlhšiu dobu vrátenia.
 3. Registrovaný Kupujúci má možnosť aktivácie Kreditov – cashback. Aktivácia Kreditov – cashback registrovanému Kupujúcemu spôsobí, že sa Kredity – cashback na jeho Zákaznícky účet pripíšu skôr ako po uplynutí pôvodnej Lehoty na výmenu a vrátenie (prípadne navýšenej o extra služby na predĺženie doby na výmenu a vrátenie). Kredity – cashback sa aktiváciou pripíšu na Zákaznícky účet, najskôr však za 21 dní od expedície Tovaru. Registrovaný Kupujúci po aktivácii Kreditov – cashback stráca nárok na vrátenie alebo výmenu Tovaru z danej Kúpnej zmluvy.
 4. Kredity – cashback získané registrovaným Kupujúcim majú nastavenú exspiráciu 180 kalendárnych dní od ich pridelenia, po tejto dobe sú Kredity – cashback exspirované a nemožno s nimi ďalej pracovať.
 5. Platnosť ručne aktivovaných Kreditov – cashback tiež činí 180 kalendárnych dní, a to od okamihu ich aktivácie. Informácie o aktuálnom počte Predávajúcim pridelených Kreditov – cashback môže registrovaný Kupujúci zistiť v Zákazníckom účte.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu jednotlivých benefitov alebo na zmenu prideľovaných Kreditov – cashback za jednotku meny.
 7. V prípade, že dôjde z akéhokoľvek dôvodu k vráteniu Tovaru po pripísaní Kreditov – cashback za nákup tohto Tovaru a ich využitiu na nákup iného Tovaru, bude Predávajúcim v prípade vrátenia kúpnej ceny za tento vrátený Tovar vrátená kúpna cena znížená o peňažné vyjadrenie Kreditov – cashback (zľavu z kúpnej ceny), ktoré boli uplatnené na iný nákup registrovaného Kupujúceho.
 8. Využitie už pridelených Kreditov – cashback môže Registrovaný kupujúci v akejkoľvek objednávke s výnimkou nákupu darčekových poukazov. Kredity – cashback nemožno ďalej využívať v procese výmeny za nový tovar.
 9. V prípade vrátenia tovaru alebo nevyzdvihnutia objednávky z akéhokoľvek dôvodu sa Kredity – cashback späť na Zákaznícky účet Registrovaného kupujúceho nevracajú.
 10. Kredity – cashback nemožno v žiadnom prípade vyplatiť Registrovanému kupujúcemu na peniaze.


V. Zrušenie Registrácia Registrovaného kupujúceho

 1. Ak nie je stanovené inak, registrácia Kupujúceho zaniká:
  1. dohodou Predávajúceho a registrovaného Kupujúceho (štandardne prostredníctvom zákazníckeho servisu Predávajúceho),
  2. jednostranným ukončením členstva zo strany Predávajúceho, zaslaným registrovanému Kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú registrovaným Kupujúcim v registračnom formulári, a to k okamihu jeho doručenia.
  3. Predávajúci je oprávnený ukončiť členstvo ktoréhokoľvek registrovaného Kupujúceho, a to aj bez udania dôvodu, najmä však v nasledujúcich prípadoch:
   • ak uvedie registrovaný Kupujúci pri registrácii nesprávne či nepravdivé údaje,
   • ak zneužije registrovaný Kupujúci výhody, ktoré sú mu Predávajúcim poskytované,
   • ak sa registruje registrovaný Kupujúci do programu opakovane, najmä za účelom viacnásobného získania výhod Registrácia; v prípade opakovanej Registrácia je Predávajúci oprávnený odňať registrovanému Kupujúcemu už poskytnuté výhody Registrácia;
   • ak odvolá registrovaný Kupujúci svoj súhlas so spracovaním osobných údajov udelený Predávajúcemu pri Registrácii, alebo ak obmedzí registrovaný Kupujúci rozsah spracovania osobných údajov spracovávaných na základe udeleného súhlasu,
   • ak nevyužíva registrovaný Kupujúci výhody Registrácia,
   • ak sa dopustí registrovaný Kupujúci akéhokoľvek iného jednania v rozpore s podmienkami,
   • ukončením Registrácia zo strany Predávajúceho.
 2. Ukončením Registrácie bude deaktivovaný registrovanému Kupujúcemu jeho prístup do Zákazníckeho účtu a bez náhrady zanikajú všetky práva registrovaného Kupujúceho a Predávajúceho vyplývajúce z Registrácie a z týchto VOP.


VI. Ochrana osobných údajov

 1. Každý Registrovaný kupujúci v súvislosti s registráciou do Astratex klubu výslovne udelí svoj súhlas, aby po dobu trvania jeho členstva v Astratex klube, najdlhšie však do odvolania súhlasu, Predávajúci spracovával jeho osobné údaje vyplnené v registračnom formulári, a to na účely vyjadrené v súhlase, ktorými sú najmä realizácia marketingových aktivít v rámci Astratex klubu, vytváranie prieskumov, analýz a obchodných štatistík ohľadom nákupného správania a správania v rámci Astratex klubu a zasielanie obchodných oznámení a pozvánok na akcie organizované Predávajúcim.
 2. Súhlas so spracovaním osobných údajov špecifikovaný v bode 1. tohto článku VOP je Registrovaný kupujúci Astratex klubu oprávnený kedykoľvek odvolať. Doručením odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov stratí Predávajúci oprávnenie spracovávať osobné údaje Registrovaného kupujúceho na účely uvedené v súhlase so spracovaním osobných údajov. Po prípadnom odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov zo strany Registrovaného kupujúceho, je Predávajúci oprávnený naďalej spracovávať jeho osobné údaje v súvislosti s plnením jeho povinností v rámci Astratex klubu, najmä, nie však výlučne na účely (i) zaistenia riadneho fungovania Astratex klubu a plnenia práv a povinností plynúcich z Astratex klubu, (ii) chránenie práv a oprávnených záujmov Predávajúceho (napr. povinné spracovanie osobných údajov pre štatistické účely, inkaso pohľadávok, prevencia útokov, atď.) a (iii) plnenie povinností uložených Predávajúcemu všeobecne záväznou právnou úpravou, to všetko najmenej po dobu trvania členstva Registrovaného kupujúceho v Astratex klube.
 3. Pokiaľ Registrovaný kupujúci odvolá svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, Predávajúci mu nebude zasielať obchodné oznámenie, ako aj informácie o stave jeho Zákazníckeho účtu, nároku na finančné bonusy, nároku na odmeny a ostatných výhodách Astratex klubu; tieto informácie si Registrovaný kupujúci v prípade záujmu vyhľadá sám bez ďalšej súčinnosti Predávajúceho (napr. prihlásením do Zákazníckeho účtu).
 4. Ak odvolá Registrovaný kupujúci svoj súhlas so spracovaním osobných údajov alebo ak obmedzí rozsah spracovania osobných údajov spracovávaných na základe udeleného súhlasu, je Predávajúci oprávnený členstvo člena v Astratex klube jednostranne ukončiť.
 5. Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov Predávajúcim sú k dispozícii tu: https://www.astratex.sk/ochrana-osobnych-udajov/.


VII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP Astratex klubu sú platné a účinné v znení uvedenom na internetových stránkach Predávajúceho. Zmeny týchto podmienok sú vyhradené.
 2. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek, a to aj bez uvedenia dôvodu jednostranne Astratex klub zrušiť. O zrušení Astratex klubu budú Registrovaní kupujúci informovaní e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu uvedenú v registračnom formulári, ako aj oznámením na webových stránkach e-shopu.
 3. Tieto podmienky sú platné v priamej súvislosti so Všeobecnými obchodnými podmienkami e-shopu Astratex.