02 205 703 40
Menu

Všeobecné obchodné podmienky vernostného programu Astratex klub


Dátum:4.5.2021

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky vernostného programu Astratex klub (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti súvisiace s členstvom vo vernostnom programe Astratex klub.
 2. Zmyslom a účelom vernostného programu Astratex klub je poskytovanie nadštandardných výhod pre všetkých stálych zákazníkov internetového obchodu Astratex.sk, spočívajúcich najmä v možnosti získania odmeny či peňažného bonusu a ďalších výhod.
 3. Vernostný program Astratex klub je ponúkaný len konkrétnym fyzickým osobám, a to len pre osobné potreby. Nie je dostupný právnickým osobám, spoločnostiam, klubom, asociáciám a združeniam.
 4. Tieto VOP sú platné od 5. 5. 2021.


II. Definícia pojmov

E-shop – internetový obchod na adrese www.astratex.sk
Program – vernostný program Astratex klub.
Predávajúci – obchodná spoločnosť ASTRATEX a.s., zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel B, vložka 27623, so sídlom: Na Maninách 315/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, identifikačné číslo: 25944355, zastúpená Ing. Petrom Vítom, konateľom. Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom e-shopu.
Záujemca – akýkoľvek zákazník Predávajúceho – fyzická osoba staršia ako osemnásť (18) rokov, či akákoľvek právnická osoba, ktorá prejaví záujem o členstvo v Programe.
Kúpna zmluva – zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom e-shopu, ktorej predmetom je kúpa tovaru.
Tovar – veci, ktoré Predávajúci ponúka na predaj prostredníctvom e-shopu.
Občiansky zákonník – zákon č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník.


III. Vznik členstva v programe

 1. Členstvo v Programe je bezplatné a vzniká vykonaním registrácie do Programu prostredníctvom e-shopu spôsobom, ktorý je popísaný nižšie.
 2. Registrácia prebieha tak, že Záujemca riadne vyplní elektronický registračný formulár (bez vyplnenia polí označených ako „povinné“, nie je registrácia možná). Dokončením registrácie Záujemca potvrdzuje, že všetky ním vo formulári uvedené údaje, sú pravdivé. Predávajúci si vyhradzuje právo na odmietnutie registrácie Záujemcu do Programu alebo zrušenia jeho členstva v Programe, ak sa ukáže, že údaje ním vyplnené v poliach označených ako „povinné“, sú nesprávne alebo nepravdivé.
 3. Po vyplnení registračného formulára, potvrdení správnosti zadaných údajov Záujemcom a po ich úspešnej kontrole zo strany Predávajúceho, bude Záujemcovi na ním zadanú e-mailovú adresu odoslaný potvrdzujúci e-mail s aktivačným odkazom. Zadaním aktivačného odkazu do ľubovoľného webového prehliadača dokončí Záujemca proces registrácie a Predávajúcim mu bude sprístupnený jeho osobný členský účet (ďalej len „Členský účet“).
 4. Ak Záujemca nedokončí registráciu najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní od doručenia e-mailu s aktivačným odkazom, bude proces registrácie Záujemcu ukončený, pričom údaje Záujemcu uvedené v registračnom formulári nebudú Predávajúcim ďalej evidované či inak spracovávané – Predávajúci v súlade so všeobecne záväznou právnou úpravou zabezpečí ich odstránenie zo svojho systému.
 5. Záujemca – člen programu sa zaväzuje informovať Predávajúceho o akejkoľvek zmene údajov, ktoré uviedol pri registrácii, a túto zmenu bez odkladu vykonať v registračných údajoch vo svojom Členskom účte.
 6. Prístup k Členskému účtu je vykonávaný cez webové stránky e-shopu a je zabezpečený jedinečným užívateľským menom a heslom zadanými Záujemcom. Záujemca – člen programu je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho Členského účtu, chrániť ho pred zneužitím a neumožniť využívanie svojho Členského účtu tretím osobám.
 7. Záujemca – člen programu berie na vedomie, že Členský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.


IV. Špecifikácia programu, Benefity

 1. Záujemca, ktorý je v Programe registrovaný, získava v nadväznosti na ním realizované nákupy podľa Kúpnych zmlúv body (viažuce sa na výšku kúpnej ceny za zakúpený a zaplatený Tovar, po odpočítaní prípadne poskytnutých zliav, zakúpených darčekových poukazov a nákladov na dopravu) vždy podľa podmienok uvedených pri konkrétnom tovare, ktorý od Predávajúceho zakúpi v čase uzavretia Kúpnej zmluvy (ďalej len „Body“). Po uzavretí Kúpnej zmluvy a odoslaní Tovaru Predávajúci informuje Záujemcu – člena programu o pridelení Bodov, ktoré však je Záujemca – člen programu oprávnený využiť na čerpanie výhod a benefitov v Programe až po ich aktivácii, ku ktorej Predávajúci pristúpi v deň nasledujúci po dni, v ktorom uplynie doba, v ktorej je Záujemca oprávnený od uzatvorenej Kúpnej zmluvy odstúpiť s ohľadom na skutočnosť, že bola uzavretá dištančným spôsobom. Platnosť pridelených Bodov, ak tieto nebudú využité spôsobom uvedeným vo VOP, je obmedzená na dobu určitú od ich získania, ktorá je špecifikovaná nižšie (po vypršaní ich platnosti k nim nebude ďalej prihliadané). Ak Záujemca – člen programu využije svoje právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy uzatvorenej dištančným spôsobom, Body pridelené za zakúpenie vráteného Tovaru nebudú aktivované a Predávajúcim bude zrušené ich pridelenie.
 2. V prípade, že Záujemca – člen programu po dohode s Predávajúcim podľa ním stanovených podmienok po uzavretí Kúpnej zmluvy požiada o vrátenie Tovaru a jeho výmenu za iný, pre pridelenie Bodov sú rozhodné podmienky, ktoré platia v deň uzatvorenia pôvodnej Kúpnej zmluvy.
 3. Záujemcovi – členovi programu zavretím Kúpnej zmluvy nevzniká voči Predávajúcemu nárok na pridelenie či aktiváciu Bodov. Predávajúci je najmä oprávnený odmietnuť prideliť či aktivovať mu Body za uzavretú Kúpnu zmluvu v prípade, že Záujemca – člen programu, nie je pri jej uzatváraní riadne prihlásený do systému Predávajúceho, či v prípade, že Záujemca – člen programu, koná pri uzatvorení Kúpnej zmluvy v rozpore s dobrými mravmi.
 4. Predávajúci sa zaväzuje informovať Záujemcu – člena programu, vždy po uzavretí Kúpnej zmluvy, o ním získanom množstve Bodov.
 5. Predávajúci stanoví druh a výšku odmien. Aktuálny prehľad odmien a pravidlá ich používania sú členom Programu vždy k dispozícii na webových stránkach e-shopu, najmä však ide o nasledujúce benefity a výhody:
   • Za každú začatú jednu (1) jednotku meny, v ktorej je účtovaná kúpna cena Tovaru podľa Kúpnej zmluvy sa Záujemcovi – členovi programu pripočíta 0,08 bodu.
   • Body Záujemca získa za každý produkt, ktorý si po prihlásení zakúpi a ponechá. Pripočítajú sa po uplynutí 30-denného obdobia na vrátenie.
   • Záujemca - člen Programu má možnosť aktivácie Bodov. Aktiváciou Bodov Záujemca spôsobí, že sa Body Záujemcovi na klientský účet pripíšu skôr než po uplynutí pôvodnej 30-dňovej lehoty k vráteniu. Body sa aktiváciou pripíšu do vernostného programu Astratex klubu Záujemcovi, najskôr však o 21 dní od expedície Tovaru. Záujemca - člen Programu po aktivácií Bodov stráca nárok na vrátenie alebo výmenu Tovaru.
   • Body získané Záujemcom v čase jeho príslušnosti k tejto Úrovni členstva majú nastavenú exspiráciu 180 kalendárnych dní od ich pridelenia, po tejto dobe sú body exspirované a nemožno s nimi ďalej pracovať.
   • Platnosť pridelených bodov činí 180 kalendárnych dní od okamihu ich aktivácie podľa ustanovenia bodu 1. tohto článku VOP.
 6. Informácie o aktuálnom počte Predávajúcim pridelených Bodov, môže Záujemca – člen programu zistiť vo svojom Členskom účte.
 7. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu jednotlivých benefitov, zmenu prideľovaných bodov za jednotku meny.
 8. V prípade, že dôjde z akéhokoľvek dôvodu k vráteniu Tovaru po pripísaní Bodov za nákup tohto Tovaru a ich využití na nákup iného Tovaru, bude Predávajúcim v prípade vrátenia kúpnej ceny za tento vrátený Tovar vrátená kúpna cena ponížená o peňažné vyjadrenie bodov (zľava z kúpnej ceny), ktoré boli uplatnené na iný nákup Záujemcu. To neplatí v prípade vrátenia tovaru z dôvodu jeho vady.


V. Ukončenie členstva v programu

 1. Členstvo Záujemcu – člena programu v Programe, ak nie je stanovené inak, zaniká:
  1. dohodou Predávajúceho a Záujemcu – člena programu,
  2. zrušením registrácie v Programe vykonanej Záujemcom – členom programu,
  3. jednostranným ukončením členstva zo strany Predávajúceho, zaslaným Záujemcovi – členovi programu na e-mailovú adresu ním uvedenú v registračnom formulári, a to od okamihu jeho doručenia. Predávajúci je oprávnený ukončiť členstvo ktoréhokoľvek Záujemcu podľa ustanovení týchto VOP, a to aj bez udania dôvodu, najmä však v nasledujúcich prípadoch:
   • ak uvedie Záujemca – člen programu pri registrácii nesprávne alebo nepravdivé údaje,
   • ak zneužije Záujemca – člen programu výhody, ktoré sú mu ako členovi Programu Predávajúcim poskytované,
   • ak sa Záujemca – člen programu registruje do Programu opakovane, najmä s cieľom viacnásobného získania výhod Programu; v prípade opakovanej registrácie do Programu je Predávajúci oprávnený odňať Záujemcovi – členovi programu už poskytnuté výhody Programu;
   • ak Záujemca – člen programu odvolá svoj súhlas so spracovaním osobných údajov udelený Predávajúcemu pri registrácii do Programu alebo ak Záujemca – člen programu obmedzí rozsah spracovania osobných údajov spracúvaných na základe udeleného súhlasu,
   • ak Záujemca – člen programu nevyužíva služby Programu,
   • ak sa Záujemca – člen programu dopustí akéhokoľvek iného konania v rozpore s podmienkami,
  4. ukončením Programu zo strany Predávajúceho.
 2. Ukončením členstva Záujemcu – člena programu bude deaktivovaný jeho prístup na Členský účet a bez náhrady zanikajú všetky práva Záujemcu a Predávajúceho vyplývajúce z členstva v Programe a z týchto VOP.


VI. Ochrana osobných údajov

 1. Každý Záujemca v súvislosti s registráciou do Programu výslovne udelí svoj súhlas, aby po dobu trvania jeho členstva v Programe, najdlhšie však do odvolania súhlasu, Predávajúci spracovával jeho osobné údaje vyplnené v registračnom formulári, a to na účely vyjadrené v súhlase, ktorými sú najmä realizácia marketingových aktivít v rámci Programu, vytváranie prieskumov, analýz a obchodných štatistík ohľadom nákupného správania a správania v rámci Programu a zasielanie obchodných oznámení a pozvánok na podujatia organizované Predávajúcim.
 2. Súhlas so spracovaním osobných údajov špecifikovaný v bode 1. tohto článku VOP je Záujemca – člen programu oprávnený kedykoľvek odvolať. Doručením odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov stratí Predávajúci oprávnenie spracovávať osobné údaje Záujemcu – člena programu na účely uvedené v súhlase so spracovaním osobných údajov. Po prípadnom odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov zo strany Záujemcu – člena programu je Predávajúci oprávnený naďalej spracovávať jeho osobné údaje v súvislosti s plnením jeho povinností v rámci Programu, najmä, nie však výlučne na účely (i) zabezpečiť riadne fungovanie Programu a plnenie práv a povinností plynúcich z Programu, (ii) chránenie práv a oprávnených záujmov Predávajúceho (napr. povinné spracovanie osobných údajov na štatistické účely, inkaso pohľadávok, prevencii útokov, atď.) a (iii) plnenia povinností uložených Predávajúcemu všeobecne záväznou právnou úpravou, to všetko najmenej po dobu trvania členstva Záujemcu – člena programu v Programe.
 3. Ak Záujemca – člen programu odvolá svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, Predávajúci mu nebude zasielať obchodné oznámenia, ako aj informácie o stave jeho členského účtu, nároku na finančné bonusy, nároku na odmeny a ostatných výhodách Programu; tieto informácie si Záujemca – člen programu v prípade záujmu vyhľadá sám bez ďalšej súčinnosti Predávajúceho (napr. prihlásením sa do Členského účtu).
 4. Ak Záujemca – člen programu odvolá svoj súhlas so spracovaním osobných údajov alebo ak obmedzí rozsah spracovania osobných údajov spracúvaných na základe udeleného súhlasu, je Predávajúci oprávnený členstvo člena v Programe jednostranne ukončiť.
 5. Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov Predávajúcim sú k dispozícii tu: https://www.astratex.sk/ochrana-osobnych-udajov/.


VII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP sú platné a účinné v znení uvedenom na internetových stránkach Predávajúceho. Zmeny obchodných podmienok sú vyhradené.
 2. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek, a to aj bez uvedenia dôvodu jednostranne Program zrušiť. O zrušení Programu budú Záujemcovia – členovia programu informovaní e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu uvedenú v registračnom formulári, ako aj oznámením na webových stránkach e-shopu.