Magazín Výmena a vrátenie

Váš košík je prázdny

A to je veľká škoda. Pridajte si niečo z Obľúbených alebo omrknite naše Novinky.

Všeobecné obchodné podmienky


Dátum:4.1.2018

I. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti súvisiace s nákupom tovaru v internetovom obchode www.astratex.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim (prevádzkovateľom internetového obchodu) a kupujúcim. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí.

2. Tieto VOP sú platné od 1. 4. 2021.


II. Definícia pojmov

 • E-shop – internetový obchod na adrese www.astratex.sk
 • Predávajúci – obchodná spoločnosť ASTRATEX a.s., zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel B, vložka 27623, so sídlom: Na Maninách 315/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, identifikačné číslo: 25944355. Predávajúci je súčasne prevádzkovateľom e-shopu.
 • Kupujúci – je spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý uzatvorí prostredníctvom e-shopu kúpnu zmluvu s predávajúcim.
 • Spotrebiteľ – je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak jedná.
 • Podnikateľ – je ten, kto samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom konať tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Podnikateľom sa pre účely týchto VOP rozumie ten, kto jedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo, potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidla uvedené v týchto VOP pre podnikateľa.
 • Kúpna zmluva – zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom e-shopu, jej predmetom je nákup tovaru.
 • Spotrebiteľská zmluva – zmluva kúpna, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho zákonníka, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane predávajúci.
 • Tovar – veci, ktoré predávajúci ponúka na predaj prostredníctvom e-shopu.
 • Kuriér – zmluvný dopravca zaisťujúci dopravu tovaru od predávajúceho ku kupujúcemu.
 • Pracovné dni – sú dni v kalendárnom týždni od pondelka do piatku s výnimkou sobôt, nedieľ a dni, na ktoré v súlade s platnými právnymi predpismi pripadajú štátom uznané sviatky.
 • Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.
 • Zľavový kód – súbor niekoľkých písmen a číslic, po ich zadaní do príslušného okienka v košíku bude vypočítaná kupujúcemu zľava na tovar. Zľavové kódy sú zverejňované v rámci reklamných akcií alebo zasielané e-mailom.
 • Darčekový poukaz – zľavová poukážka zakúpená prostredníctvom e-shopu, ktorá môže mať tlačenú alebo elektronickú podobu. Súčasťou je kód, po jeho zadaní do príslušného okienka v košíku je kupujúcemu z jeho nákupu odpočítaná hodnota uvedená na darčekovom poukaze.
 • Astratex Klub – vernostný systém, ktorého prostredníctvom môže kupujúci získať zľavu na ďalší nákup. Podrobné podmienky účasti vo vernostnom programe nájdete na webových stránkach: www.astratex.sk/vseobecne-obchodne-podmienky-vernostneho-programu-astratex-klub/.
 • Výmena a vrátenie cez e-shop – jednoduchý spôsob vrátenia tovaru s možnosťou rezervácie nového tovaru prostredníctvom on-line formulára na e-shope.
 • Recenzie – všetky recenzie na Astratex.sk pochádzajú od overených nakupujúcich. Každý Kupujúci obdrží na e-mail, uvedený pri odoslaní objednávky, unikátny odkaz pre udelenie recenzie, a to vo vzťahu ku konkrétnemu zakúpenému Tovaru alebo službe. Pre jeden zakúpený produkt je možné zadať len jednu recenziu. Po odoslaní recenzie je odkaz deaktivovaný.


III. Postup pri uzatváraní kúpnej zmluvy

1. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy (ponukou) je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky e-shopu, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim. Odoslaním objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami.

2. Tovar v e-shope je riadne označený názvom a je spravidla vyobrazený spoločne so slovným popisom obsahujúcim údaje o použitých materiáloch a ďalších vlastnostiach tovaru s tým, že v prípade, že je tovar vyrábaný v rôznych veľkostiach a farbách, má kupujúci možnosť vybrať zodpovedajúcu veľkosť aj farbu pred tým, ako tovar umiestni do „košíka“.

3. Kupujúc vykoná výber tovaru, vrátane jeho farby, veľkosti a ďalších parametrov, ak sú tieto položky voliteľné, a umiestni tovar do nákupného košíka tak, že klikne na tlačidlo „Vložiť do košíka“ ("do košíka" alebo na tlačidlo so symbolom košíka). V rámci procesu objednávania tovaru má kupujúci možnosť sa vrátiť k jednotlivým krokom za účelom vykonania kontroly a prípadných opráv chýb v objednávke.

4. Do doby, než kupujúci proces objednávania ukončí kliknutím na odkaz „Odoslať objednávku“ a objednávka sa stane záväznou, má kupujúci možnosť v ktorejkoľvek fáze objednávania tovaru objednanie tovaru zrušiť tak, že preruší vykonávanie jednotlivých hore popísaných krokov vedúcich k objednaniu tovaru a opustí internetovú stránku, na ktorej sa objednávka tovaru vykonáva.

5. Po odoslaní záväznej objednávky tovaru obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu, ktorú uviedol v objednávke, potvrdenie objednávky, v ktorom bude obsiahnuté okrem iného číslo objednávky a zhrnutie údajov uzatvorenej kúpnej zmluvy.

6. V súvislosti s objednávkou tovaru môže predávajúci kontaktovať kupujúceho telefonicky na telefónne číslo uvedené kupujúcim pri vykonávaní objednávky, a to v záležitostiach súvisiacich s plnením kúpnej zmluvy.

7. Kúpna zmluva môže byť uzatvorená v slovenskom a anglickom jazyku.

8. Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie a je prístupná kupujúcemu po prihlásení do jeho užívateľského účtu. Kupujúci – spotrebiteľ má právo zrušiť objednávku kúpnu zmluvu bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu odoslania tovaru. Túto skutočnosť je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť e-mailom alebo telefonicky. Meniť objednávku a opravovať vady je možné do okamihu odovzdania tovaru k odoslaniu, s výnimkou zmeny spôsobu platby, ktorú je možné vykonať iba so súhlasom predávajúceho.

9. Kupujúci má možnosť zakúpiť si extra služby ponúkané predávajúcim v rámci procesu objednávania. Týmito extra službami sú:
 • "Ochrana pred poškodením alebo stratou" je služba, v rámci ktorej je kupujúcemu pri nákupe v prípade straty alebo poškodenia tovaru dopravcom poskytnutá osobitná starostlivosť o zákazníka, pričom predávajúci situáciu prednostne preskúma a rieši a bezodkladne zašle nový tovar.
 • „Predĺžená lehota na vrátenie tovaru“ znamená službu, pri ktorej sa kúpou služby predlžuje lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy nad rámec lehoty uvedenej v článku VIII.1 týchto VOP. Konkrétne obdobie, o ktoré sa predlžuje lehota na odstúpenie, je uvedené v popise tejto služby v rámci procesu objednávky pri jej kúpe.
 • „Expresné vrátenie peňazí“ je služba, pri ktorej predávajúci ubezpečuje kupujúceho, že pri vrátení tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy alebo z akéhokoľvek iného dôvodu je kupujúcemu poskytnutá osobitná starostlivosť o zákazníka, ktorá spočíva v prednostnom spracovaní takéhoto vrátenia a vrátení kúpnej ceny za tento tovar späť kupujúcemu.

Extra služby sa objednávajú ako samostatné služby nad rámec tovaru. Cena za extra služby je uvedená v objednávke a platí sa spolu s tovarom. Doplnkové služby sú svojou povahou splnené v čase balenia a odoslania tovaru, a preto k ich splneniu môže dôjsť pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. V takom prípade spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy v súvislosti s týmito extra službami. Extra služby nie sú k dispozícii pre podniky.


IV. Kúpna cena

1. Kúpne ceny tovaru a služieb sú v e-shope uvádzané vrátane DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom či iných obdobných peňažitých plnení. Náklady na dodanie tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu dodania a úhrady kúpnej ceny.

2. Kúpna cena uvedená pri tovare v okamžiku vykonania objednávky je kúpnou cenou záväznou pre predávajúceho i kupujúceho a po vykonaní objednávky nebude zmenená, a to ani v prípade, že zo strany predávajúceho následne dôjde k úprave výšky kúpnej ceny za tovar, alebo bude prebiehať reklamná zľavová akcia. Pri výmene rovnakého druhu tovaru za inú veľkosť platí kupujúci cenu zhodnú s cenou v pôvodnej objednávke. V prípade, že kupujúci požaduje výmenu za iný druh tovaru, platí cena tovaru podľa aktuálneho cenníka a kupujúcemu nevzniká nárok na zľavu, zľavu z vernostného systému či použitie zľavového kódu, ktoré boli uplatnené v pôvodnej objednávke.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť kúpne ceny za tovar, ktorý je ponúkaný na predaj prostredníctvom e-shopu, a prevádzať reklamné zľavové akcie, to všetko v súlade s platnými právnymi predpismi.

4. Predávajúci poskytuje rôzne druhy zliav (vernostné, objemové, za použitie zľavových kódov apod.). Každú zľavu je možné uplatniť iba raz, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. V prípade viacnásobného použitia alebo v prípade, že zľava bude uplatnená v rozpore s pravidlami danej zľavy či akcie, má predajca právo odmietnuť takúto zľavu uznať. Kupujúci bude informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy.

Darčekové poukazy. Darčekový poukaz je nedeliteľný tzn. celá hodnota uvedená na darčekovom poukaze musí byť uplatnená v jednej zákazke. Pokiaľ je hodnota uvedená na darčekovom poukaze vyššia, než je hodnota celého nákupu, rozdiel sa na nový darčekový poukaz neprevedie a nevyčerpaná suma sa spätne neprepláca. Darčekový poukaz sa nedá vymeniť za peniaze. V jednej objednávke môže byť uplatnených až 5 darčekových poukazov.

Zľavový kód. V jednej objednávke môže byť uplatnený iba jeden zľavový kód. Zľavový kód nie je možné uplatniť na nákup darčekového poukazu.

Astratex Klub. Astratex Klub je vernostný program, vďaka ktorému môže kupujúci za každú dokončenú objednávku získať vernostné body, ktoré ho oprávňujú na využitie špeciálnych zľavových akcií organizovaných predajcom. Podrobné podmienky vernostného programu nájdete na webovej stránke: https://www.astratex.sk/vseobecne-obchodne-podmienky-vernostneho-programu-astratex-klub/.

Hodnota využitých peňazí z Astratex Klubu alebo zľavového kupónu sa rozpočíta vždy pomernou čiastkou medzi všetok tovar z objednávky (zľavnené i nezľavnené). V prípade vrátenia tovaru z objednávky, na ktorú bol uplatnený kupón alebo čiastka z Astratex Klubu, bude vrátená cena po zľave. Zľavové kupóny majú časovo obmedzenú platnosť a je ich možné je využiť iba do určeného dátumu. Pri vrátení alebo reklamácii tovaru nedochádza k obnoveniu platnosti zľavového kupónu. Pri vrátení tovaru sa využité body Astratex Klubu na členský účet nevracajú.


V. Platobné podmienky

1. Platba kúpnej ceny sa vykonáva v eurách.

2. Kupujúci si môže vybrať v procese vykonania objednávky zo spôsobov platenia kúpnej ceny za tovar:
 • Platba pri prevzatí: dobierkou pri prevzatí tovaru od kuriéra; hotovosť alebo kartou.
 • Platba vopred (bezhotovostná platba): okamžitý prevod peňazí z účtu alebo platba kartou; platba prevodom.

3. Zvolený spôsob platenia kúpnej ceny je možné po vykonaní objednávky zmeniť len so súhlasom predávajúceho.

4. Informačná povinnosť k elektronickej evidencii tržieb – podľa zákona č. 289/2008 Z.z., o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, v znení neskorších predpisov, je predávajúci povinný evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici alebo v systéme e-kasa prostredníctvom pokladnice e-kasa klient bez zbytočného odkladu po jej prijatí. Pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient predávajúci kupujúcemu zašle alebo sprístupni v elektronickej podobe (e-mailom), s čím kupujúci výslovne súhlasí. V súvislosti s tým predávajúci pokladničný doklad nevytlačí.

5. Ďalšie informácie k jednotlivým spôsobom platby je možné nájsť rovnako v záložke Doprava a platba v e-shope (https://www.astratex.sk/sposob-dopravy-a-platobne-metody/).


VI. Dodacie podmienky

1. Tovar je predávajúcim dodávaný výhradne na území Slovenska.

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu spoločne so všetkými súčasťami, poprípade príslušenstvom, podľa kúpnej zmluvy. Kupujúci si môže pri vykonávaní objednávky zvoliť z nasledujúcich spôsobov dodanie tovaru:
 • dodanie kuriérom na adresu uvedenú v objednávke,
 • osobné vyzdvihnutie na niektorom z partnerských výdajných miest.

Predávajúci splní svoju povinnosť dodať kupujúcemu tovar v okamihu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi. Ak má predávajúci vec odoslať, dodá vec kupujúcemu (podnikateľovi) odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožnením kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi. Kupujúcemu – spotrebiteľovi je vec dodaná až okamžikom, kedy mu vec odovzdá dopravca.

3. Za podmienky, že je tovar na sklade, odošle predávajúci kupujúcemu tovar spravidla do dvoch pracovných dní odo dňa, kedy bola uzatvorená kúpna zmluva. V prípade, že kupujúci zvolil ako spôsob platenia bezhotovostnú platbu, je tovar bežne odosielaný do dvoch pracovných dní odo dňa, kedy je platba kúpnej ceny pripísaná na účet predávajúceho.

4. Termíny doručenia tovaru uvedené na webe sú informatívne. Vychádzajú z predpokladaných dodacích lehôt prepravných spoločností.

5. Náklady na poštovné i balné, ktoré kupujúci zvolil v objednávke, nesie kupujúci a tieto náklady sa riadia aktuálnym cenníkom predávajúceho. Náklady na dopravu tovaru sú nasledujúce, ako aj informácie o spôsoboch odoslania tovaru zákazníkovi sú dostupné v záložke Doprava a platba v e-shope (https://www.astratex.sk/sposob-dopravy-a-platobne-metody/).


VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a zrušenie zmluvy dohodou

1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s kupujúcim v prípade, že objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, ďalej taktiež v prípade zjavnej vady v cene tovaru (tj. ceny zjavne inej než je cena pre tento typ/druh tovaru obvyklá).

2. Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že kupujúci nevykoná bezhotovostnú platbu do jedného pracovného dňa odo dňa, kedy bola uzatvorená kúpna zmluva.

3. Kupujúci – podnikateľ môže kedykoľvek od okamihu, kedy došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, do okamihu, kedy bol tovar predávajúcim odoslaný, požiadať predávajúceho o zrušenie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva bude zrušená dohodou zmluvných strán v okamžiku, kedy predávajúci oznámi kupujúcemu akceptáciu návrhu na zrušenie kúpnej zmluvy.


VIII. Podmienky odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom

1. V súlade s ustanovením § 7 zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon č. 102/2014 Z.z..“), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru, resp. od prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je obsahom kúpy niekoľko druhov tovaru alebo sa tovar skladá z niekoľko častí. Nad rámec hore uvedeného zákonného nároku na odstúpenie od zmluvy poskytuje predávajúci dobrovoľne spotrebiteľovi možnosť vrátenia či výmeny tovaru po dobu 30 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

2. Postup pri odstúpení od zmluvy:
 • Najneskôr 30. deň po prevzatí tovaru musí byť predávajúcemu odoslaný prejav vôle smerujúci k odstúpeniu od zmluvy.
 • Kupujúci je povinný zaslať tovar, a to pokiaľ možno spoločne s dodacím listom, či inou identifikáciou kúpnej zmluvy (aby sme mohli určiť o aký tovar podľa akej kúpnej zmluvy sa jedná), predávajúcemu na adresu: Astratex.sk, Šimko Peter, Jazerná 1, Košice 04 012, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od odstúpenia od zmluvy. V súlade s § § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. znáša kupujúci pri odstúpení od kúpnej zmluvy náklady spojené s navrátením tovaru. Vrátený tovar by nemal niesť známky použitia, mal by byť nepoškodený a kompletný (vrátane príslušenstva). Kupujúci pri odstúpení od zmluvy zodpovedá iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, ktorý je nutný k oboznámeniu sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti. Priloženie dodacieho listu k tovaru nie je povinnosťou kupujúceho.

3. V nadväznosti na odstúpenie kupujúceho od zmluvy predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vráti kupujúcemu peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie zodpovedajúcich podľa § 9 zákona č. 102/2014 Z.z. najlacnejšiemu spôsobu dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka. Podnikateľ však nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal, podľa toho čo nastane skôr.

4. V zmysle ustanovenia § 9 zákona č. 102/2014 Z.z. ak odstúpi kupujúci od zmluvy, budú mu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, vrátené všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho predávajúci na základe zmluvy prijal. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Peniaze nie je možné vrátiť na čísla účtu platobných domov (splátky pôžičiek, úverov, sporenia apod.).

5. Nárok na akčnú výhodu (darček, zľavu či iné zvýhodnenie) vzniká, pokiaľ objednávka spĺňa všetky pravidlá aktuálne vyhlásenej akcie. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, tento nárok zaniká. Darček je povinný vrátiť spolu s nevyhovujúcim tovarom. Pokiaľ kupujúci vracia iba časť tovaru a hodnota ponechaných výrobkov neprekračuje stanovenú hranici pre nárok na darček, je rovnako povinný ho vrátiť. V opačnom prípade mu bude účtovaná bežná cena darčeka.

6. Výmena a vrátenie cez e-shop. Predávajúci umožňuje kupujúcemu využiť k vráteniu či výmene tovaru elektronický formulár e-shopu. Pri použití formulára Výmeny a vrátenia na e-shope si môže kupujúci pre zaslanie tovaru späť predávajúcemu vytlačiť adresný štítok s predplateným poštovným Slovenskej pošty, ktorý mu bol zaslaný v potvrdzovacom e-maile, či použiť kód pre vrátenie cez Zásielkovňu, ktorý mu bol zaslaný rovnakým spôsobom. Predplatené poštovné hradí predávajúci. Na úhradu poštovného nevzniká kupujúcemu nárok automaticky. V prípade, že si kupujúci pri použití Výmeny a vrátenie cez e-shop štítok nevytlačí alebo nepoužije kód pre zaslanie, hradí poštovné smerom k predávajúcemu kupujúci. Výmenu a vrátenie prostredníctvom e-shopu môže kupujúci pre jednu zákazku využiť opakovane, vrátane možnosti vrátiť tovar bezplatne cez Zásielkovňu alebo za poplatok cez Slovenskú poštu (viz cenník). Pri Výmene a vrátení cez e-shop nie je možné využiť zľavový kód ani Pokladničku.


IX. Zodpovednosť za vady, záruka

1. Predávajúci odpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Predávajúci najmä odpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy na kupujúceho vec prešlo nebezpečenstvo škody na veci,
 • má vec vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, takej vlastnosti, ktorú predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktorú kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi prevádzanej,
 • sa vec hodí na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu obvykle používa,
 • vec zodpovedá akosti alebo prevedením dohodnutého vzorku alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorku alebo predlohy,
 • je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 • vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
2. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z titulu zodpovednosti za vadu, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v dobe dvadsaťštyri  mesiacov od prevzatia. Uvedené neplatí:
 • u veci predávanej za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná,
 • na opotrebovanie veci spôsobené jej obvyklým používaním, 
 • u použitej veci na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebovania, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim, alebo
 • ak to vyplýva z povahy veci.

3. Podľa ustanovenia § 622 občianskeho zákonníka ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Uvedenú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak žiadal kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak neodstráni predávajúci vady v primeranej lehote alebo ak oznámi kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci od zmluvy odstúpiť.

4. Podľa ustanovenia § 623 občianskeho zákonníka ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

5. Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má kupujúci i v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet chýb. V takom prípade má kupujúci právo od zmluvy aj odstúpiť.

6. Ak je na predávanej veci, na jej obale, v návode pripojenom k veci alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej je možné vec použiť, poskytuje predávajúci v tomto rozsahu kupujúcemu záruku za akosť. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že vec bude počas určitej doby spôsobilá na použitie pre obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záručná doba beží od odovzdania veci kupujúcemu; ak bola vec podľa zmluvy odoslaná, beží od odstátia veci do miesta určenia. Kupujúci nemá právo zo záruky, ak spôsobila vadu po prechode nebezpečenstva škody na veci na kupujúceho vonkajšia udalosť. To neplatí, ak spôsobil vadu predávajúci.

7. Práva z zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho (ďalej tiež len „reklamácie“). Reklamáciu je možné uplatniť na základe oznámenia o reklamácii, ktoré kupujúci vrátane reklamovaného tovaru zašle prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu: Astratex.sk, Šimko Peter, Jazerná 1, Košice 04 012. Ak si uplatní kupujúci právo z vadného plnenia, potvrdí predávajúci v písomnej forme, kedy právo uplatnil, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania.


X. Zvláštne ustanovenie o vybavovaní reklamácie kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom

1. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu, ktorú nie je možné odstrániť. 

2. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Všetky uvedené informácie sú spotrebiteľovi zasielané e-mailom (prílohou je potvrdenie o prijatí reklamácie a reklamačný protokol).

3. V zmysle ustanovenia § 20 ods. 1) zákona č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb., o priestupkoch, v znení neskorších predpisov oznamuje predávajúci, že dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom vykonávajú orgány dozoru;. ak nemožno pôsobnosť orgánu dozoru určiť, je na výkon dozoru a kontroly príslušná Slovenská obchodná inšpekcia. S mimosúdnou sťažnosťou sa spotrebiteľ môže obrátiť na kontrolný orgán. Slovenská obchodná inšpekcia vybavuje mimosúdne sťažnosti spotrebiteľov spôsobom a za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi.


XI. Ochrana osobných údajov

Potrebné informácie o spracovaní osobných údajov nájdete tu: https://www.astratex.sk/ochrana-osobnych-udajov/.


XII. Riešenie sporov

1. Prípadné vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim riešia s konečnou platnosťou obecné súdy.

2. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má podľa zákona č. 391/2015 Z.z., o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať je vo vzťahu k predávajúcemu najmä Slovenská obchodná inšpekcia. Subjekty alternatívneho riešenia sporov sú uvedené v zozname, ktorý je dostupný taktiež na webovej adrese:

http://www.economy.gov.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-iir/146965s.

3. Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa zahajuje výlučne na návrh spotrebiteľa, a to iba v prípade, že sa spor nepodarilo s predávajúcim vyriešiť priamo. Návrh je možné podať najneskôr do 1 roku odo dňa, kedy spotrebiteľ uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho po prvýkrát.

4. Spotrebiteľ má právo zahájiť mimosúdne riešenie sporu online prostredníctvom platformy ODR dostupné na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Predávajúci sa zaväzuje usilovať prednostne o mimosúdne riešenie sporov s kupujúcim, pokiaľ ich kupujúci neodmietne.


XIII. Záverečné ustanovenia 

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Rozhodné znenie obchodných podmienok je rovnako kupujúcemu zaslané spoločné potvrdením objednávky. Zmeny obchodných podmienok sú vyhradené.