02 205 703 40
Menu

Pravidla affiliate programu


Dátum:5.1.2018

Zmluva o sprostredkovaní

Firma:                                     ASTRATEX s.r.o.

So sídlom:                               Kubelíkova 1224/42, 130 00  Praha 3

IČO:                                        25944355

DIČ:                                         CZ25944355

Zastúpená:                             Ing. Petr Vít

 

(ďalej len „záujemca“)

 

a

 

Firma, osoba:                                                       

Adresa:                                 

IČO:                                                                                                                     

DIČ:                                        

Kontakt:                                  Tel:                           E-mail:

 

(ďalej len „sprostredkovateľ““)

 

 


uzatvárajú v zmysle § 642 a násl. Obchodného zákonníka túto

zmluvu o sprostredkovaní

I. Predmet zmluvy

1. Sprostredkovateľ sa zaväzuje za podmienok v tejto zmluve nižšie uvedených sprostredkovať pre záujemcu možnosť uzavretia objednávok (kúpnych zmlúv) na predaj tovaru z ponuky internetového obchodu záujemcu.

2. Sprostredkovateľ používa vo svojich odkazoch  vedúcich na internetový obchod záujemcu IDP

3. Www stránky sprostredkovateľa nesmú byť optimalizované na kľúčové slovo „astratex“. Slovo astratex nesmie byť používané ani v URL stránkach sprostredkovateľa.

4. Záujemca sa zaväzuje za podmienok v tejto zmluve nižšie uvedených zaplatiť sprostredkovateľovi za túto činnosť províziu.


II. Provízia a jej splatnosť

1. Záujemca sa zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi províziu 10% (desať percent) vrátane DPH z celkovej ceny tovaru z uzavretých sprostredkovaných objednávok.

2. Nárok na zaplatenie provízie vzniká sprostredkovateľovi až po úplnom zaplatení kúpnej sumy, t.j. pripísanie celej čiastky rovnajúcej sa kúpnej cene na účet záujemcu.

3. Pokiaľ sprostredkovateľovi vznikol nárok na províziu a má záujem ho uplatniť, musí tak urobiť do konca nasledujúceho mesiaca  po mesiaci, za ktorý nárok uplatňuje.

4. Provízia bude záujemcom zaplatená na základe podpísaného vyúčtovania, na účet vo vyúčtovaní uvedený, v lehote splatnosti, ktorá je 10 dní od doručenia potvrdeného vyúčtovania. Vyúčtovanie sa vykonáva vždy na žiadosť sprostredkovateľa a to po skončení kalendárneho mesiaca, pokiaľ provízia dosiahla minimálne 20 €.

5. V prípade, že provízia za jeden kalendárny mesiac nedosiahne čiastku 20 €, zrátajú sa provízie z nasledujúcich ukončených kalendárnych mesiacov. Po  dosiahnutí minimálnej čiastky 20 €, si sprostredkovateľ požiada o jej vyplatenie.

6. Provízia v sebe zahŕňa všetky vynaložené náklady sprostredkovateľa spojené so sprostredkovaním.

7. Provízia môže vzniknúť a byť preplatený až po uzavretí tejto zmluvy.III. Ďalšie dojednania

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

2. Akákoľvek zo zmluvných strán môže vypovedať zmluvu bez udania dôvodu. Výpoveď musí byť uskutočnená písomne a výpovedná lehota je určená na 1 mesiac od doručenia výpovede druhej strane.

3. Sprostredkovateľ nesmie zverejňovať údaje získané pri svojej činnosti podľa tejto zmluvy bez súhlasu záujemcu iným osobám alebo ich využiť pre seba alebo iné osoby, ani s týmito údajmi inak nakladať. Táto povinnosť trvá aj po ukončení zmluvy na neobmedzenú dobu.

4. Sprostredkovateľ berie na vedomie, že podpisom tejto zmluvy sa nestáva zamestnancom záujemcu.

 


IV. Všeobecné ustanovenia

1. Akákoľvek zmena alebo dodatky tejto zmluvy musia byť urobené písomne a schválené podpisom obidvoch strán. Tieto dodatky sa stanú súčasťou zmluvy.

2. Táto zmluva  je napísaná v dvoch rovnopisoch, z nich každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis.

 V Červeném Kostelci dňa 00. 0. 2010                                                  V…………………………….dňa……………

 

 

 

 …………………………………................                                             ........................................................
             záujemca                                                                                                     sprostredkovateľ